Foto: Daniel James

Kallelse: Årsmöte föreningen Stockholm Pride

Hjärtligt välkommen till föreningen Stockholm Prides årsmöte 2023. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där vi tillsammans beslutar i frågor som rör framtiden och föreningens utveckling. Vi väljer också en ny styrelse och utser föreningens valberedning.

Använd din möjlighet att vara med och påverka som medlem under Stockholm Prides jubileumsårs – 25 år.

Var, när hur

Datum:Söndagen den 19 mars 2023
Tid:13:00-17:00 (registrering från 12:30, mötesstart 13:00)
Plats:Mötet kommer att vara ett fysiskt möte i Stockholm. Vi återkommer med besked om lokal längre fram.
Motionsstopp:Fredagen den 17 februari är sista dag att skicka in motioner (förslag). Motioner skickas till [email protected], ange att det är en motion i rubriken
Medlemsstopp:Söndagen den 26 februari är sista dag att bli medlem för att ha rösträtt på årsmötet

Kompletta handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida och mailas till medlemmar två veckor före årsmötet, det vill säga söndagen den 5 mars. Information om mötets tillgänglighet skickas ut med de kompletta handlingarna.

Alla medlemmar i föreningen Stockholm Pride har en röst. Du kan med fullmakt vara ombud till en person utöver dig själv. Medlemsföreningar har 1–10 röster, 1 per hundratal medlemmar men högst 10 röster. Föreningar utser själva sin eller sina representanter till årsmötet som får rösta med alla föreningens röster.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha tecknat medlemskap senast tre veckor innan mötet. Personer och föreningar som blivit medlemmar därefter kan medverka på mötet men saknar yrkande- och rösträtt. Även personer som ej är medlemmar kan av årsmötet medges rätt att medverka som åhörare.

För att bli medlem eller förnya ditt medlemskap gå in här https://www.stockholmpride.org/engagera-dig/medlem/

Varför ska du komma på årsmötet

På årsmötet fattar vi gemensamt beslut om föreningens och festivalens framtid. Vi tar beslut om det år som varit genom verksamhetsberättelsen och bokslutet med revisorernas input. Vi tar beslut om propositioner (förslag från styrelsen) och motioner (förslag från medlemmar). Årsmötet väljer också ny styrelse, ny valberedning och nya revisorer. Vi kommer också att få information om planeringsläget inför festivalen 2023 och Stockholm Prides 25-års jubileum.

Om du representerar en förening kan det vara bra att planera in ett möte i er förening för att gå igenom handlingarna och t.ex. diskutera val, motioner och propositioner tillsammans.

Kandidera till styrelse, revisor eller valberedning

Valberedningen bereder samtliga val utom val till valberedning. De tar emot nomineringar fram till årsmötet och hoppas många vill engagera sig, men uppmanar er som vill kandidera att göra det så fort som möjligt – gärna senast söndagen den 26 februari.

Du kan nominera dig själv och andra, men fråga personen först om du nominerar någon annan. Nomineringar, liksom eventuella frågor, skickas till [email protected].    

Vi söker även personer som vill sitta i valberedningen under det kommande verksamhetsåret. Styrelsen samlar in nomineringar inför årsmötet. För att nominera någon till valberedningen eller kandidera själv maila till [email protected].

För att kunna bli vald till ett uppdrag behöver du vara medlem i föreningen.

Dagordning

Vid årsmötet kommer dessa punkter att behandlas. Dagordningen kommer att kompletteras med namn på ev. motioner och propositioner då de kompletta handlingarna tillgängliggörs.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Adjungeringar
 8. Fastställande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
  • a) Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Prides verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av årsredovisningar
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
 14. Presentation av verksamhetsplan och budget
 15. Motioner
 16. Propositioner
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Fastställande av arvoden
 19. Val
  • a) Val av ordförande på 1 år (samt ev. vice ordförande)
  • b) Val av kassör på 2 år
  • c) Val av sju till elva ledamöter på två år
  • d) Val av rangordnade suppleanter till styrelsen om så önskas
  • e) Val av tre revisorer varav minst en auktoriserad, samt en revisorssuppleant för den auktoriserade revisorn
  • f) Val av styrelse för Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride
  • g) Val av en auktoriserad revisor, samt en revisorssuppleant för revidering av Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride
  • h) Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Välkomna!
/Styrelsen