Uttalande ang utställare i parken 2019 08 05

 
Vi har i samband med årets festival mottagit en hel del frågor rörande våra utställare. Stockholm Pride är en ideell medlemsförening med syfte att arbeta för att stärka hbtq-personers rättigheter och livssituation. Detta gör vi bl.a. genom att arrangera Kulturfestivalen Stockholm Pride. Vi vilar på en värdegrund där vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och där vi tar avstånd från all form av diskriminering exempelvis rasism, sexism, homo- och transfobi. Vi solidariserar oss med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride. Vår förening och festival är öppen för alla som delar våra värderingar och står bakom vårt syfte.  

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och tar inte ställning i sakpolitiska frågor. Vår roll är att vara en bred plattform för nätverkande, dialog, debatt och diskussion. När det gäller frågor som är aktuella och under diskussion finns det många aspekter att ta hänsyn till, och ett stort värde i att just organisationer, politiker och aktivister med olika utgångspunkt får utrymme att genomlysa de frågeställningar som finns för att föra debatten framåt. Det är viktigt att denna debatt kan ske på så lika villkor som möjligt mellan olika aktörer, och det ger olika signalvärden om exempelvis en utställare eller seminariearrangör är en organisation eller ett företag.  

Styrelsen behöver många gånger fatta svåra beslut när det gäller om en aktör ska eller inte ska beredas plats att verka på vår plattform och i vissa fall lyfts detta till vårt årsmöte som är vårt högsta beslutande organ. Som stöd finns en policy där aktörer vars medverkan inte är självklar ska lyftas från organisationen till styrelsen för informationsinsamling, diskussion och beslut. I fallet med Tammuz, som var en del av en annan aktörs tält, har det inte skett och vår organisation har brustit. Styrelsen kände ej till att denna aktör skulle verka som utställare och kan ej säga vad en diskussion hade landat i för beslut men frågan skulle ha behandlats av Stockholm Prides styrelse. Vi kommer att vidta åtgärder och arbeta vidare för att förhindra att sådana misstag angående godkännande av utställare kan ske inom Stockholm Pride. Vi kommer också i samband med årsmöte lyfta vår värdegrund då vi på senare år sett ett behov av ett utökat och tydligare stöd till styrelsen vid beslutsfattande i dessa frågor. Vi välkomnar alla som vill påverka eller hjälpa oss i detta arbete att bli medlemmar i föreningen och bli delaktiga i arbetet och kommande årsmötesbeslut.