Uttalande angående artikel i SvD 17/6

Den artikel som 17/6 publicerades I SvD pekar ut en “chef inom Stockholm Pride” som skyldig till s.k “grooming”, vilket är en brottslig handling. Styrelse och ledning för Stockholm Pride har för närvarande ingen vetskap om kopplingen mellan mannen i artikeln och Stockholm Pride. Skulle det visa sig att det är en person verksam inom vår organisation kommer vi att vidta kraftfulla åtgärder omedelbart. Vi utreder nu frågan vidare internt.

Uppdatering angående artikel i SvD 17/6

Sexuellt ofredande, grooming och andra former av sexualbrott är förkastliga, oavsett var i samhället de sker. Reportageserien som Svenska Dagbladet har publicerat i veckan visar att det finns mycket kvar att göra. Den sätter fingret på en otroligt viktig fråga där Stockholm Pride redan innan SvD:s reportage tagit tydliga steg de senaste åren. Vi har infört åtgärder som en ny trygghetspolicy, en visselblåsarlinje och en tydlig uppförandekod för alla volontärer. Vi har sett över möjligheten att begära utdrag ur brottsregistret för personer på ledande positioner och positioner som arbetar med barn och unga. Där inväntar vi en lagändring kring hur utdrag får begäras innan vi kan gå vidare. Den typen av rutinåtgärder kan vara effektiva när det gäller att upptäcka och förebygga att personer som har begått den här typen av brott finns eller kommer in i verksamheten. Det arbetet blir aldrig färdigt och kan aldrig sluta utvecklas.

Det är svårare när det inte finns någon tidigare dom eller där brott sker utanför verksamheten. För att få råd och stöd runt vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta har vi kontaktat olika experter som har kunskap om den här typen av brott och om barns utsatthet.

Från det att SvD:s artikel, där de pekar ut en chef inom Stockholm Pride, publicerades i måndags har vi försökt identifiera personen på en rad olika sätt. Bland annat har vi:• Skickat ut mail inom festivalorganisationen där vi bett om tips och information till vår visselblåsarlinje.

  •  Vädjat inom festivalorganisationen till personen att ge sig till känna.
  • Haft enskilda samtal med ett flertal personer för att undersöka om det finns information kring vem den utpekade är.
  • Kontaktat SvD för hjälp att identifiera personen samt få bekräftelse att personen är aktiv i vår organisation idag och information kring hur personen har identifierats av SvD.
  • Kontaktat QX som driver siten qruiser, för hjälp att identifiera personen i det fall den har varit aktiv på qruiser under tidsperioden granskningen omfattar.

Ingen av åtgärderna har lett fram till att vi kunnat identifiera personen och den har själv inte gett sig till känna. Vi förstår och respekterar SvDs publicistiska beslut, men vi anser samtidigt att det är problematiskt när de går halva vägen. Det vill säga att de ger tillräckligt med information för att potentiellt ringa in ett litet antal personer, motsvarande ett 15-tal beroende på journalisternas definitioner av chef, men samtidigt inte ger oss information för att kunna agera och avskilja personen från dess uppdrag. Vi kan heller inte ringa in färre antal personer för att intensifiera det interna arbetet utan att behöva alltför brett späda på oro och misstänkliggörande inom vår ledningsgrupp eller hela volontärorganisation.

Ansvarig utgivare Martin Ahlquist skriver följande i kontakt med oss, vilket vi menar inte går i linje med det vi beskriver ovan:

”När det gäller hur olika personer i granskningen beskrivs så har vi noga övervägt vilka uppgifter som ska vara med. Det handlar om att väga relevant information mot risken att en person blir utpekad i en alltför snäv krets”.

Vi är tacksamma om det kommer fram information om personer som indikerar att de är olämpliga för uppdrag inom Stockholm Pride så att vi kan utreda det och göra något åt det. Men den information som hittills framkommit är inte tillräcklig. Framförallt har vi som styrelse i nuläget ingen möjlighet att gå vidare, samtidigt som vi genom reportagen vet att det finns en person som är olämplig. Vi skulle agerat mot den personen redan i måndags om vi fått veta vem det är. Situationen skapar frustration och upprördhet och vi önskar att vi kunde göra mer. Vi fortsätter nu gå igenom tips som kommer in, följer upp dem internt och för fortsatta samtal. Skulle dessa leda till ett resultat kommer vi meddela det snarast möjligt.

Vi vill starkt uppmana den som har någon information om oegentligheter eller missförhållanden inom vår verksamhet att lämna den via vår visselblåsarlinje. Där kan du kan lämna information som når vår ordförande och där din identitet inte lämnas vidare. Misstänker du att brott begås ska du alltid i första hand kontakta polisen. Vill du inte göra det kan du även där kontakta visselblåsarlinjen så hjälper vi dig i kontakten med polisiära myndigheter. Adressen dit är [email protected].